207 اتومات

با سلام 207 اتومات دارم مدل 90و 42000 کارکرد . 1- در تعویض دنده چه بالا ویا معکوس با تقه انجام می شود. این تکان یا تقه در درنده های سنگین شدید تر است. آیا با تعویض روغن گیربکس تقه کمتر می شود. 2-ماشین همیشه یک لرزش خفیفی دارد. دسته موتورهای چک و تعویض شده