گاز هرز و تقه

امروز که از کاشان به سمت تهران بر می گشتم ( دمای هوأ ۴۸ درجه ) بعد از رسیدن به قم و توقف کوتاه متوجه این شدم که زمان تعویض دنده یک به دو ماشین دچار گاز هرز و تقه شده و این مساله چند بار تکرار شد تا جایی که کمی دمای رادیاتور کمتر