هم زمان با روشن کردن کولر ماشین درجه آب هم می رود بالا

سلام و خسته نباشید . من ۲۰۶ مدل v8 -سال۸۶ دارم سوال اولم : درخصوص دیر عمل کردن فن دور تند آن می باشد. درحال عادی درخصوص فن مشگلی ندارم بیشتر اوقات آمپر آب روی ۹۰ می باشد ، وقتی در حال حرکت کولر می گیرم درجه آب آن در کوتاه ترین مدت زمانی به