اشکال در گيربکس و آلارم و چشمک زدن نشانه هاي * و s کنار D و عدم تعويض دنده تا يکبار خاموش و روشن کردن ماشين

در هنگام حرکت چراغهاي * و s در کنار نشانگر D روشن و بوق ميزند و دنده ماشين ثابت ميماند.نزد مکانيک رفتم گفتند 2 عدد شير برقي بايد تعويض شود که انجام دادند ولي اشکال برطرف نشد.لطفا راهنمايي کنيد و وقت معاينه براي ماشين بدهيد