لیست کامل خدمات فنی

KhadamatFanni

  • تست بالینی و عیب یابی

  • تعمیر و رفع بالینی ایرادات

  • بازدید و تعویض روغن مخصوص گیربکس اتوماتیک

  • تعمیر و تعویض قطعات با ضمانت ۴ ماهه

  • تست نهایی با دستگاه شبیه سازقبل از نصب گیربکس (Simulator)

  • تعمیر توربین گیربکس (کانوکتور)

  • تست جاده

 

 

Menu Title