با سلام ٢٠٦ اتومات مدل سال ٨٥ خريدم كه حدود ١:٥ سال پيش گيربكس آن تعمير أساسي. شده شير برقيها،توربين و…تعويض شده جديدا هنگاميكه ماشين سرد باشد ارور إينو و اسپرت ميدهد اما بعد از اينكه دما موتور به ٩٠ ميرسه ديگه ارور نميدهد لطفاً راهنمايي بفرماييد أشكال از چه چيز ممكن است باشد