تجهیزات

مهمترین تجهیزات پیاده سازی شده در کاپ سرویس عبارتند از:

 

سالن های عاری از آلودگی مطابق با استاندارد Clean Room پژو و سیتروئن

 

دستگاه های شستشو Ultrasonic

 

دستگاه ها و نرم افزارهای تست بالینی

 

دستگاه و نرم افزار شبیه ساز کلیه گیربکس ها (Simulator)

 

 

Menu Title