معکوس اشتباه در گیربکس اتومات ۲۰۶ (al4)

سلام امروز نکته جالبی برخورد کردم در حالت تیپ ترونیک (دستی ) بودم که داشتم دنده ٣ را تا دور ۴٠٠٠ پر میکردم که اشتباهی دنده را کم کردم ( تعویض به دنده ٢) و گیربکس هم دستور تعویض داد و دور موتور رفت روی ۶٠٠٠ و ماشین کپ کرد و من سریع دنده را