سلام علت اینکه خودرو ال۹۰ در اول صبح پر گاز و کم گاز میشود چیست؟