با سلام یک دستگاه H30 cross دارم هر موقع گریبکس را در یکی از حالات غیر معمول مانند O/D یا L یا ۲ قرار میدهم و خودرو در وضعیت بدون گاز حرکت می کند بخصوص پس از یک ترمز کوتاه, دور موتور بصورت نوسانی بین ۰.۸ و ۱.۵تغییر میکند. این مورد در حالت رانندگی معمولی