گیر بکس اتوماتیک

با سلام ۲۰۶ مدل ۸۵ دارم . بعد از ۳ ساعت رانندگی در جاده چا لوس در ترا فیک همت دسته دنده برای حرکت به D نمیرفت که ما شین حر کت کند .کار کرد ما شین ۹۰۰۰۰ کیلومتر میبا شد.در تهران هم بعد از ۱ ساعت در ترا فیک سبک باز این اتفاق افتاد.با