همانطوریکه اطلاع دارید درگیریبکسهای اتومات قدیمی درمحل کارترگیریبکس یک صافی موجود بود که براده ها و آشغالهای معلق در روغن را تسویه میکرد و وقتی شما روغن گریبکس را عوض میکردین یا صافی را تعویض یا تمیز کرده درجایش میگذاشتین حالا این گیریبکسها همه روغنشان که عوض نمیشود هیچ تازه صافی هم ندارند پس تکلیف براده ها معلق در روغن چه میشود؟ سئوال دوم نوع روغنهای گیریبکس اتوماتیک ایرانی هم میشود در گیریبکس پژو پارس استفاده کرد؟