باسلام.
آیا لوازم گیریبگسهای اتوماتیک قدیمی مانند گیریبکس بلیزر و شورلت نوا را هم دارید و آیا آنها را نیز تعمییر مینمائید