۳ ماه پیش گیربکس تعمیرشده توترافیک بانیش ترمز صدای ضعیف تق تق از گیربکس شنیده می شودلطفا علت را توضیح دهید با تشکر