باسلام
در زمان رانندگی در جادهای کوهستانی،اگر به کراردرحالت دستی دندها با دور بالا تعویض گردند، گیربکس دچارمشکل می شود.
باتشکراز زحمات شما