زمانی که وارد دنده 4 میشود، مقداری گاز می دهیم که می خواهد وارد دنده3 بشود ریپ خیلی زیادی می زند،به صورتی که ماشین می لرزد،ولی زمانیکه دستی دنده عوض می کنیم این اتفاق نمیافته،مشکل از چیست ؟ و چقدر هزینه ؟