در موقع تعویض حالت دسته دنده از حالت D به تیپ ترونیک ضامن نگهدارنده شکست و دسته دنده در حالت خلاصی است و برای استفاده از حالت تیپ ترونیک باید دسته دنده را با دست نگه دارم هزینه تعویض یا تعمیر آن چقدر است؟ موجودی قطعه دارید؟ قیمت خود قطعه چقدر است؟