سلام
گيربکس اتومات 206 نو براس فروش چه زماني مي آوريد؟
من تماس گرفتم مثل اينکه موجود نداريد؟