سلام
گیربکس اتومات ۲۰۶ نو براس فروش چه زمانی می آورید؟
من تماس گرفتم مثل اینکه موجود ندارید؟