گیریبکس بعد از مدتی که ماشین در حال کار کردن هست صدای خیلی ضعیفی می دهد، آیا من می توانم حدود ١٠٠٠کیلومتر با این ماشین رانندگی کنم؟