گيريبكس بعد از مدتي كه ماشين در حال كار كردن هست صداي خيلي ضعيفي مي دهد، آيا من مي توانم حدود ١٠٠٠كيلومتر با اين ماشين رانندگي كنم؟