سلام
گیربکس bmw x3 2005 در زمان ایست کامل تقه بسیار شدیدی دارد ودر سرعت ١١٠- ١٢٠ ماشین ریپ ریز دارد اشکال از گیربکس است یا خیر