سلام
گيربكس bmw x3 2005 در زمان ايست كامل تقه بسيار شديدي دارد ودر سرعت ١١٠- ١٢٠ ماشين ريپ ريز دارد اشكال از گيربكس است يا خير