سلام خسته نباشيد
ماشين من ٢٠٦تيپ شش
مشكلي كه داره اينكه اوايل موقع دنده عوض كردنش يه صدايي تق كوچك ميداد بعد گذشت يه مدت يهو در حال حركت خاموش شد.استارت ميخورد برق داشت ماشينم ولي روشن نميشد بعد كه امداد خودرو اوند فيوزش رو عوض كرد درست شد ولي فقط تا يك هفته درست بود دوباره همينجوري شد
قبل از اينكه خاموش شه اينجوري ميشه كه بايد خيلي گاز بدم دنده عوض نميكنه انقدر گاز ميدم كه دور موتور مياد رو پنج بعد يه دفعه يه تكون ميخوره دندش عوض ميشه رو دنده يك گير ميكنه .بخاطر اينكه دندش عوض نميشه مجبورم گاز بدم
مشكل از گيربكس يا از برق ماشين ؟


Tags :