سلام و صبح شما بخیر
در صورتی که شیربرقی ۲۰۶ اتوماتیک در آن مجموعه تعویض نمایم ، در قبال زحمتی که می کشید آیا گارانتی هم داده می شود یا خیر ؟ تا چند ماه؟
سپاس گذارم