سلام.٢٠۶v9مدل ٨٧ دارم :مدتی است وقتی موتور خیلی گرم میشود هنگام شروع حرکت ضربه یا تقه میزند.١)مشکل چیست؟اگر تعمیر میخواهد چند روز طول میکشد و چقدر هزینه دارد و مشکل اساسی رفع میشود؟