سلام
روغن گیربکس پژو ۲۰۶ اتوماتیک که تمام کارکرد آن در داخل شهر تهران با وجود ترافیک بوده است، بعد از چند کیلومتر باید تست یا تعویض شود؟