آیا گریبکس اتومات پژو پارس صافی دارد؟ وآیا راهی برای تمیز کردن صافی گیریبکس اتوات پژو پارس هست؟ یا اینکه حتما”باید گیریبکس پیاده و اوراق شود؟