ماشین تو دنده ۳ میلرزه و تو دور موتور بالا تقریبا از بین میره، و اینکه وقتی تو دنده سه پارو از گاز برمیدارم ماشین تقه میزنه و کله میکنه،مشکل شتاب و قدرت و تقه موقع تعویض دنده ندارم معکوس ها هم بخوبی انجام میشه بدون ضربه.