گريبكس ماشين من بعد از نيم ساعت در طرافيك ماندن با بالا رفتن دور موتور زوزه ميكشد ايا راه حل دارد؟ سپاس