۲۰۶ اتوماتیک دارم هنگام تعویض دنده در سرعت پایین لگد میزندبعضی مواقع