چرا در مجموعه کاپ سرویس بر خلاف شهرت و برد تخصصی روغن گیربکس اتوماتیک ۲۰۶ به صورت قدیمی و از طریق درین تخلیه میشه و گیربکس باز میشه؟ تعویض با دستگاه مشکل داره؟
من به امید این که در مجموعه کاپ سرویس روغن با دستگاه تعویض میشه قصد مراجعه داشتم اما پشیمان شدم چون ماشینم ۴۰ هزار تا بیشتر راه نرفته و نمیخوام بی دلیل گیربکسم باز شه
چون خاطره خوبی از باز کردن قطعات خودرو ندارم و داستان های بعد
چرا در صورت تیرگی زیاد روغن فقط نیمی از روغن تخلیه و تعویض میشه؟