باسلام.حدود20 روز پیش در تعمیرگاه شما گیربکس تعمیر کردم در حال حاضر از p بهR ضربه دارداماازNبهR ندارد