با سلام
برای ۲۰۶ اتومات تیپ ۶
روغن مناسب چه مارکی است در حال حاضر چون اسو اصل وجود ندارد اکثر تعمیرکارها مارک های ادیتول و موبیل را توصیه می کنند
در ثانی ایا در مرکز شما نیز روغن گیربکس با دستگاه و به صورت کامل انجام می شود ؟؟/یا فقط سه لیتر سرریز می شود