با درود
ماشینم در حالیکه آمپر آبش بالا نیست بیشتر با فن دور تند کار میکنه حتى تو زمستون
پرشیا اتومات٩١