ماشین 206 اتومات v9 دارم . در هنگام سرعت 50 تا 70 درصورت کاهش سرعت ماشین دنده مرده شده و با تاخیر دنده را کاهش می دهد. لطفا راهنمایی بفرمایید