ماشین ۲۰۶ اتومات v9 دارم . در هنگام سرعت ۵۰ تا ۷۰ درصورت کاهش سرعت ماشین دنده مرده شده و با تاخیر دنده را کاهش می دهد. لطفا راهنمایی بفرمایید