باسلام
برای خروج از پارک میبایست پا را بر روی پدال ترمز گذاشت و دکمه رلیز کنار دنده را فشرد تا پس از شنیدن صدای کلیک بتوانیم بر روی R یا D برویم.
مدتی است که دکمه رلیز خیلی با تاخیر عمل میکند و زمان زیاد در حد ۳۰ تا ۴۰ ثانیه نیاز دارد تا رلیز کند.در حالیکه قبلا در حد ثانیه با فشردن پدال ترمز رلیز میکرد.
لطفا راهنمایی فرمایید.
متشکرم.