در توقف در شیب کوتاه درب پارکینگ منزل و در حالت درایو وقتی پا را از روی پدال ترمز بردارم ماشین به عقب می رود ولی در حالت دنده عقب این جور نیست