با سلام آیا فشار دادن تکمه دسته دنده در تغییر حالت از N به P , R , D الزامیست و یا فقط مربوط به خارج کردن از حالت P است؟