با سلام
آیا در حالت N ماشین را خاموش کنیم و به حالت P بریم و یا در حالت روشن دسته دنده را پارک کنیم و بعد خاموش کنیم؟ چرا که در این صورت هنگام عبور از R گیربکس یک لحظه درگیر می شود حتی با وجود ترمز دستی استارت به عقب میکند آیا گرفتن ترمز در این حالت الزامی است؟