سلام من یک ماشین سیتروئن c5دارم صبح که هواسرداست وقتی تندحرکت میکنم بعدازچندلحظه ماشین یک تقه ای میزندوتمام چراقهای جلوروشن میشودبعدکه ماشین راخاموش وروشن میکنم درست میشودروغن گیربکس هم عوض کردم نشد