سلام
مشکل تقه از دنده ۳ به ۴ در گیربکس ۲۰۶ از کجا می تواند باشد. البته وقتی موتور گرم می شود این مشکل کمتر خود را نشان می دهد. روغن هم ۲۰۰۰۰ کار کرده است.