سلام موقع حرکت یک تقه ای زد ماشین بعد چراغ اسنو و اس روشن و بوق زد میخواستم ببینم ایراد چی میتونه باشه