سلام
چه تفاوتی بین تقه ای که هنگام گرم شدن خودرو در ترافیک ایجاد می شود در دو حالت زیر وجود دارد ؟
۱- تقه ای که پس از ایستادن و شروع به حرکت با بالارفتن دور موتور ایجاد می شود و خودرو یکباره حرکت می کند ؟
۲- تقه ای که پس از ایستادن حتی بعد از حدود ۳ تا ۱۰ ثانیه در حالت توقف کامل بدون اینکه به خودرو گاز داده شود و پا برروی ترمز است زده می شود ؟

هر یک از ایرادات فوق مربوط به چه بخشی می باشدو هزینه تعمیر هر کدام حدود چه مقدار می باشد ؟
سپاس