سلام .وقتی پر گاز با دور موتور بالا ماکسیمام می خواهد دنده عوض کند تقه می زند اما در دور موتور های پایین این تقه بسیار خفیف است که شاید محسوس هم نباشد کمکم کنید لطفل