با سلام
در صورت شیندن صدای شبیهه اصطکاک دو قطعه در هنگام گاز دادن در تست استال در ۱۰ ثانیه شروع مشکل از کجاست ایا طبیعی
در هنگام تست دور موتور بالاتر از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ نمیره