باسلام وتشکر ازشمادوست عزیز
مدتی پیش متوجه شدم ،زمانی که ایست کامل کردم یه صدای ویز ازگیربکس می اید.دسته دنده راازحالت RیاDبهNوPحرکت دادم صداقطع شدوباحرکت بهDوRمجددا شروع می شود ،به نظر شمااین صداموردی دارد
کارکرد۲۰۰۰km