با سلام
بنده ال نود صفر تحویل گرفتم . در حالت سکون نشانگر های D و ۱و P خاموش و مجددا روشن میشود
و گاهی از اوقات در حرکت نیز این اتفاق رخ می دهد