سلام چند روزی هست که موقع توقف بعدازچند لحظه گیربکس دوبارضربهمیزند وموقع حرکت گاز میخورد تاحرکت کند در ضمن بعد یک مسافت چندکیلومتری چراغ اسنو و اسپورت چندباراخطار میده و بعدخاموش میشه. از مزاحمت دوباره عذر خواهی می کنم./.