ایا تندر قابل اتومات شدن میباشد؟میزان هزینه؟ضمنا تفاوت ان با کلاج برقی چیست؟